سیب قرمز مراغه باعث مسمومیت کودکان زیر 5 سال شد

گومز-کوردوف نشان داد که استفاده از Seniphos غلظت آنتوسیانین را در پوست سیب “Starking Delicious” در طول دوره رسیدن افزایش داد و همچنین ترکیب درصد را تغییر داد.

ساکارز می تواند باعث قرمز شدن پوست سیب قرمز مراغه شود. غلظت آنتوسیانین دیسک های پوست میوه سیب مومی (قرمز روشن تا تیره، گاهی سبز) به صورت خطی با غلظت ساکارز در محلول کشت افزایش می یابد.

گیاه هورمون ها و کاربرد آنها برای افزایش تجمع آنتوسیانین اتیلن، هورمونی که در فرآیندهای بلوغ نقش دارد، نقش مهمی ایفا می کند. در تنظیم سنتز آنتوسیانین در سیب یک رابطه نزدیک بین تجمع اتیلن داخلی و تجمع آنتوسیانین در میوه‌های سیب فوجی و در میوه‌های سیب جاناتان گزارش شده است.

بنابراین می توان از اتیلن به صورت تجاری برای افزایش تجمع آنتوسیانین در سیب قرمز استفاده کرد. اتفون (2-کلرو اتیل فسفونیک اسید)، یک ترکیب آزاد کننده اتیلن که به عنوان یک تنظیم کننده رشد عمل می کند، به طور موثر سنتز آنتوسیانین را در “Starking Delicious”  وFuji” هنگامی که نیازهای نور و دما برای قرمز شدن برآورده می شود، ترویج می کند.

سیب

عواد و جاگر [40] اثرات هفت تنظیم کننده رشد زیر را بر تجمع آنتوسیانین در پوست سیب “یوناگلد” مقایسه کردند: اتفون، CCC (2-کلرواتیل تری متیل آمونیوم کلرید)، پروهگزادیون، GA4+7، Plantacur-E (فرمولاسیون ویتامین E حاوی 25٪ آلفا توکوفرول)، شیکمیک اسید و گالاکتوز.

در میان این تنظیم‌کننده‌های رشد، اتفون منجر به بالاترین غلظت آنتوسیانین در پوست میوه در برداشت تجاری شد. نتایج فوق با گزارش‌هایی که رابطه مثبتی بین سنتز اتیلن و تجمع آنتوسیانین در میوه‌های سیب تابش شده با اشعه ماوراء بنفش پیدا نکردند متفاوت است.

ارقام Starking Delicious، Jonathan، McIntosh، Fuji، Ralls Janet، Tsugaru، Jonagold، Mutsu و Golden Delicious [29] یا تحت شرایط آب و هوایی گرم قرار دارند.